Artykuły
Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości: podatek i odsetki


Jak organy podatkowe interpretują kategorię opodatkowania przychodu z tytułu odsetek od odszkodowania związanego z wywłaszczeniem nieruchomości? Okazuje się, że tego rodzaju sprawy są źródłem nieporozumień i wątpliwości natury prawnej. Rozstrzygnięcie przynoszą dopiero decyzje Krajowej Informacji Skarbowej.

Na początku czerwca Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której odniósł się do kwestii ewentualnego zwolnienia z obowiązku podatkowego PIT z tytułu odsetek od odszkodowania związanego z wywłaszczeniem nieruchomości.

Szczegóły sprawy

Sprawa dotyczyła odsetek narastających od sumy złożonej do depozytu skarbowego przez Skarb Państwa jako przypadająca wnioskodawcy część spadku nabytego po zmarłym spadkodawcy. Wartość odszkodowania, która stanowiła kwotę depozytową, została powiększona o pieniądze otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego w formie odsetek, pomniejszona o koszty obciążeń bankowych.

Wnioskodawca, jako że odszkodowanie, które otrzymał, jest zwolnione z obowiązku podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uznał, że odsetki od kwoty złożonej do depozytu sądowego także powinny być zwolnione od opodatkowania.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że stanowisko wnioskodawcy wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie decyzji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej argumentował swoje stanowisko, w wydanym piśmie, że naliczone odsetki od sumy depozytowej nie mieszczą się w pojęciu odszkodowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 wyżej wspomnianej ustawy. Narosły one, zdaniem organu, od kwoty złożonej do depozytu sądowego i nie stanowią odsetek za zwłokę od nieterminowej wypłaty odszkodowania przez zobowiązanego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że jeżeli zamiarem ustawodawcy byłoby zwolnienie od podatku dochodowego naliczonych w ten sposób odsetek, wtedy w przepisach znalazłoby się także zwolnienie od opodatkowania odsetek. Przyjęcie innego poglądu miałoby stanowić zastosowanie wykładni rozszerzającej.

Należało ponadto zauważyć, że ustawodawca w innych punktach art. 21 ust. 1 przywoływanej ustawy, gdzie wskazywane są zwolnienia, wskazuje, że odsetki w danym przypadku są zwolnione od opodatkowania. Zwolnienie od podatku dotyczy m.in. odsetek od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta.

Kwalifikacja przychodów

W związku z powyższymi rozważaniami, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że ustawodawca nie pomija zatem odsetek w zwolnieniach, jeżeli uznaje potrzebę ich zwolnienia w odniesieniu do kwestii, które w jego ocenie zasługują na ochronę.

Zatem wypłaconą kwotę z tytułu odsetek od sumy depozytowej, w wyżej przytoczonej sytuacji – a więc jeśli wypłacone odszkodowanie za wywłaszczenie jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy od podatku dochodowego od osób fizycznych – należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, które już podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Pismo z 8 czerwca 2018 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL3-3.4011.201.2018.1.TW

Krzysztof Janowski

radca prawny