Artykuły
Rusza Miejski Program Rewitalizacji


W Krakowie rozpoczyna się kolejny nabór projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa.


W naborze projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa (MPRK), planowanym na okres od początku czerwca do końca lipca 2019 r., Urząd Miasta Krakowa zaprosi do zgłaszania inicjatyw i projektów realizujących cele rewitalizacji zapisane w Programie, tj. wspierające procesy odnowy społecznej, gospodarczej, przestrzennej obszaru rewitalizacji.


Miejski Program Rewitalizacji Krakowa jest podstawowym, strategicznym dokumentem w zakresie działań ukierunkowanych na rewitalizację obszarów zdegradowanych, czyli takich, na których występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, technicznych i przestrzenno-funkcjonalnych.


Nabór ma na celu uzupełnienie MPRK o projekty, których projektodawcy planują skorzystać ze środków europejskich pozostałych w osi rewitalizacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Działanie 11.3. Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski (tzw. pożyczka na rewitalizację).


Aktualizacja dotyczyć będzie istotnej części MPRK, tj. listy planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz ewentualnych projektów uzupełniających, gdyż tylko przedsięwzięcia wynikające z MPRK mogą starać się o środki unijne przeznaczone na rewitalizację. Wpis projektu do programu nie jest czynnością automatyczną. Projektodawcy będą musieli wykazać wpływ zgłoszonych projektów na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych w obszarze rewitalizacji, w szczególności tych, które zlokalizowane są poza obszarem. Pozytywnie zweryfikowane projekty staną się częścią Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa po zaakceptowaniu dokumentu przez Radę Miasta Krakowa, co jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o środki europejskie z RPO WM 2014-2020. Dodatkowym warunkiem jest uzgodnienie Programu z Instytucją Zarządzającą RPO WM, a tym samym umieszczenie go w wykazie gminnych programów rewitalizacji województwa małopolskiego.

Informacja o otwarciu naboru do MPRK będzie dostępna na stronach: www.bip.krakow.pl www.rewitalizacja.krakow.pl


Wsparcie w formie pożyczki


Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski to środki finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego, którymi dysponuje operator – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR), udzielając wsparcia w postaci pożyczki. Pożyczka w kwocie od 300 tys. do 15 mln zł przyznawana jest na maksymalny okres spłaty do 20 lat. Za jej udzielenie i obsługę nie jest pobierana żadna opłata ani prowizja.


Pożyczka ma na celu wsparcie projektów z zakresu rewitalizacji miast oraz odnowy obszarów wiejskich na terenie Województwa Małopolskiego. Oferta pożyczkowa jest kierowana do szerokiej grupy odbiorców. Pożyczkobiorcami mogą być:

- jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne JST z osobowością prawną,

- instytucje kultury (w ramach pożyczki projekty z obszaru kultury mogą uzyskać maksymalnie 8 mln zł),

- osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły i placówki,

- partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),

- kościoły i związki wyznaniowe,

- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

- Towarzystwa Budownictwa Społecznego,

- parki narodowe i krajobrazowe,

- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

- szkoły wyższe,

- przedsiębiorcy,

- administracja rządowa,

- inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.


W ramach instrumentu finansowego wsparte zostaną działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, w tym w szczególności takie jak:

- przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące: placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe); obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska); obiekty infrastruktury kultury; obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców; obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne;

- budowa obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne – w zakresie wskazanym powyżej;

działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze);

- zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki, drogi rowerowe);

- modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną. Przedsięwzięcia w ramach powyższego typu projektu, o ile przewidują modernizację energetyczną budynków, muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym;

- modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy), w tym modernizacja energetyczna budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego.


W ramach wskazanych powyżej typów projektów (wyłącznie jako element projektu) możliwa będzie budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej (np. sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacyjnych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do podstawowych usług komunalnych. Wymienione przedsięwzięcia umożliwią również budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów (z zastrzeżeniem zasad i warunków kwalifikowalności kosztów określonych w pkt. 5 Poddziałania 11.3 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020). Istnieje możliwość finansowania zakupu gruntów zabudowanych i niezabudowanych w ramach finansowanej inwestycji (do wysokości 20 proc. pożyczki). Poszczególne typy projektów mogą być łączone w tzw. projekty kompleksowe.


Zasady realizacji projektów


Przy realizacji projektów konieczne jest zapewnienie zgodności z zasadami projektowania uniwersalnego, o których mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.


Przy realizacji projektów przewidujących modernizację energetyczną wymagane jest dostarczenie przez ostatecznego odbiorcę audytu energetycznego ex ante, mającego na celu zdobycie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków oraz określenie i skwantyfikowanie możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Zakres rzeczowy oraz poziom poprawy efektywności energetycznej każdej inwestycji (budynku/budynków) powinny być zgodne i wynikać z wyliczeń przedstawionych w audytach energetycznych ex-ante. Po zakończeniu ich realizacji, do potwierdzenia kwalifikowalności jednostkowej pożyczki, potrzebne jest potwierdzenie przez ostatecznego odbiorcę, poprzez złożenie audytu energetycznego ex-post, że zrealizowany został cel w zakresie rzeczowym, który determinował osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej w wysokości określonej w audycie energetycznym ex-ante.


Pożyczka na rewitalizację nie może być przeznaczona na:

- inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia,

- refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone (istnieje możliwość zmiany struktury finansowania danej inwestycji w odniesieniu do infrastruktury stanowiącej część nowej inwestycji, w maksymalnej wysokości 20 proc. całkowitej kwoty jednostkowej pożyczki, zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r.),

- finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z ww. celem inwestycji,

- finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej, z ww. zastrzeżeniem,

- refinansowanie jakichkolwiek pożyczek lub kredytów, z ww. zastrzeżeniem,

- spłaty zobowiązań publiczno-prawnych ostatecznego odbiorcy,

- finansowanie zakupu udziałów lub akcji innego przedsiębiorstwa,

- wspieranie inwestycji opisanych w dyspozycji art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, czyli likwidacji i budowy elektrowni jądrowych, inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych (chyba że związane są z ochroną środowiska).


Szczegółowe informacje dotyczące pożyczki na rewitalizację w Małopolsce dostępne są na stronie MARR, www.marr.pl.


Urząd Miasta Krakowa

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji