Kontakt
redaktor naczelny
Krzysztof Maksiński
krzysztof.maksinski@krnmedia.pl
Tel. 784 001 837


redakcja
Magdalena Hojniak
Redaktor prowadząca
magdalena.hojniak@krnmedia.pl
Tel. 605 877 492
Aleksandra Wojnarowska
Redaktor techniczna
aleksandra.wojnarowska@krnmedia.pl
Tel. 603 751 101
Anna Kapłańska
anna.kaplanska@krnmedia.pl
Tel. 669 502 244


reklama
Klaudia Sieńko
klaudia.sienko@krnmedia.pl
Tel. 602 414 074
masz pytania?
napisz do nas

Wypełnij wszystkie wymagane pola

wyślij wiadomość

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że:

1) Administratorem danych osobowych jest KRN Media sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów 10/2a/M, 31-124 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000258498, NIP: 6762321131, weryfikacjarodo@krnmedia.pl;

2) dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
a) odpowiedzi na pytanie, które zadałem w formularzu – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest komunikacja z użytkownikami strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3) dane osobowe mogą być udostępnione podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu) takim jak: dostawcy usług informatycznych lub podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi marketingowe (na przykład takie jak wysyłka maili);

4) dane osobowe przetwarzane w celu odpowiedzi na pytanie – Administrator przechowuje przez okres 1 roku od dnia ich zebrania;

5) dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego – Administrator przechowuje do czasu, aż zgłoszę sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnę zgodę lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;

6) przysługują mi następujące prawa:
a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przeniesienia danych osobowych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7) w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej osoba, której dane dotyczą może skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres KRN Media sp. z o.o., ul. Dolnych Młynów 10/2a/M, 31-124 Kraków, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres weryfikacjarodo@krnmedia.pl;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie skontaktowanie ze mną przez Administratora.